Do výberového konania na študentskú mobilitu za účelom štúdia v rámci programu LLP/Erasmus v akademickom roku 2010/2011, ktoré sa uskutočnilo dňa 7. apríla 2010 v priestoroch rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku, sa prihlásilo 56 uchádzačov. Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre štúdium v rámci programu LLP / Erasmus a bodovo ohodnotili každého z uchádzačov v rozmedzí 1 – 60 bodov.

Na základe výsledkov výberového konania komisia odporúča udeliť štipendium 45 prihláseným uchádzačom v poradí určenom na základe nasledujúcich kritérií

 

o dosiahnutý priemer študijných výsledkov všetkých ukončených semestrov;

o dostatočná jazyková kompetencia študenta;

o posúdenie predložených dokumentov (štruktúrovaný životopis, motivačný list, referenčný list);

o kapacitné možnosti prijímajúcej inštitúcie.

 

Podmienkou pre úspešné absolvovanie výberového konania bolo získanie minimálne 40 bodov. Z dôvodu obmedzeného počtu štipendií na Erasmus mobilitu za účelom štúdia (45) môže byť grant na realizáciu mobility priznaný len tým kandidátom, ktorí získali min. 42 bodov. Uchádzači, ktorí získali 40-41 bodov, boli zaradení do zoznamu náhradníkov.

 

Výsledky výberového konania

Zoznam úspešných uchádzačov

Zoznam náhradníkov

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2