Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadosti v rámci programu Štipendium M. R. Štefánika.

Štipendium bude poskytnuté max. 5 štipendistom na pokrytie výdavkov súvisiacich s riadnym štúdiom 2. alebo 3. stupňa na najlepších univerzitách vo svete (školné, životné a cestovne náklady a pod.).

O štipendium sa môžu uchádzať študenti týchto odborov:
• Spoločenské vedy, primárne ekonómia, sociológia, politológia a právo. V prípade iných spoločenských vied uchádzač musí vysvetliť uplatnenie navrhovaného študijného programu vo verejnej správe.
• Programy v oblasti verejnej správy (MPA) alebo biznis administrácie (MBA) (nie programy ďalšieho vzdelávania)
• Interdisciplinárne programy, ktorých významnou súčasťou je aspoň jedna z vyššie uvedených oblastí (napr. finančná matematika, MPA/MPhil, a podobne).
• Iné odbory, ktorých absolventi sa uplatnia v pripravovanom analytickom útvare (napr. geografia, história, a pod. - uchádzač musí vysvetliť uplatnenie navrhovaného študijného programu vo verejnej správe, o relevancii navrhovaného študijného programu rozhodne výberová komisia).

Vybraní štipendisti sa zaviažu, že odpracujú po ukončení štúdia 3 roky v štátnej správe (na Úrade vlády SR).

Potrebné dokumenty:

1. potvrdenie o prijatí alebo štúdiu na vybranej zahraničnej vysokej škole,
2. potvrdenie o oficiálnej výške školného a výške životných nákladov na zvolený študijný program (originál, resp. overená kópia, spolu s prekladom do štátneho jazyka),
3. fotokópie odporúčacích listov od dvoch odborníkov, ktoré uchádzač priložil k žiadosti o prijatie na študijný pobyt na vybranej vysokej škole, respektíve ak boli odporúčacie listy dôverné a nie je možné získať kópiu, aspoň jeden odporúčací list od vyučujúceho alebo aktuálneho zamestnávateľa nie starší ako jeden rok (v prípade, že nie sú v štátnom jazyku aj ich preklad),
4. podpísaný štruktúrovaný životopis,
5. motivácia (vrátane predstavy o uplatnení sa vo verejnej správe po ukončení štúdia),
6. odborný program študijného alebo výskumného pobytu,
7. fotokópia diplomu a ďalších dokladov o vzdelaní (z doteraz najvyššieho dosiahnutého vzdelania),
8. fotokópia vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach (netýka sa absolventov zahraničných vysokých škôl),
9. súhlas so spracovaním osobných údajov.

Termín prihlasovania sa: do 1. augusta 2011


Ďalšie informácie na: stefanik@minedu.sk.

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=8667

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU