I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj zamestnancov univerzity realizáciou krátkodobých pobytov i na partnerských vysokoškolských inštitúciách v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností.

 

II. CIEĽOVÁ SKUPINA

Mobility s cieľom školenia sa môže zúčastniť zamestnanec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
 • je občanom inej krajiny v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť.

 

III. OSOBITNÉ PODMIENKY

 • Mobility zamestnancov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými univerzitami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE). Mobility sa môžu uskutočniť aj na tých univerzitách, s ktorými nie je podpísaná dohoda o spolupráci, ale vysokoškolské inštitúcie sú držiteľmi ECHE. Zoznam partnerských univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je zverejnený vo výzve na podávanie prihlášok na mobilitu - školenie na príslušný akademický rok.
 • Prijímajúca vysoká škola (VŠ) vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho pracovníka (tlačivo Program mobility – školenie/Mobility Agreement). Dokument následne potvrdí priamy nadriadený uchádzača o mobilitu a ako posledný inštitucionálny Erasmus koordinátor KU.
 • Mobilitu v tej istej inštitúcií môžu realizovať maximálne 3 pracovníci toho istého zamerania.
 • Neodporúča sa uchádzať o mobilitu v inštitúcii, v ktorej už zamestnanec školenie uskutočnil v uplynulých rokoch existencie programu Erasmus+.
 • Zamestnanec si môže podať 1 prihlášku do výberového konania.

 

IV. VÝBER PRACOVNÍKOV

 

Zamestnanci môžu pri výbere získať max. 10 bodov za nasledujúcich podmienok:


• Zamestnanci sú vybraní na základe kvality detailne a kompletne vypísaného Programu mobility/Mobility Agreement s dôrazom na prínos mobility pre pracovníka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu. (5 bodov. Zamestnanec môže získať body za detailne vypracovaný program mobility a kvalitu realizácie mobility, napr.: školenie v anglickom/nemeckom/francúzskom jazyku, predošlá aktivita v oblasti internacionalizácie).
•  Pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát a pracovníci administratívy (2 body).
•  Pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí nerealizovali mobilitu s finančnou podporou v ak. roku 2016/17, 2017/18 a 2018/19 (1 bod za každý ak. rok neabsolvovanej mobility).
•   Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU.

 

 

V. TRVANIE MOBILITY

Mobilita Erasmus+  trvá 3-5 pracovných dní. Na cestu môže byť pridelený ďalší deň.

 

 

VI. FINANČNÁ PODPORA

Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+.

Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

 • pobytové náklady zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) a stanovené sú na dni práce/aktivity a dní cesty:

 

Prijímajúca krajina                                                                            Sadzba na deň v €

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko,                       

Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko                                     135 €

 

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko,

Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko               120 €

 

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko,

 Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,               105 €

FYROM-Macedónsko, Turecko

 

 

 

 • cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú stanovené podľa počtu km:

 

Vzdialenostné pásma Čiastka
Medzi 10 - 99 km 20 €
Medzi 100 – 499 km 180 €
Medzi 500 – 1999 km 275 €
Medzi 2000 – 2999 km 360 €
Medzi 3000 – 3999 km 530 €
Medzi 4000 – 7999 km 820 €
8000 km a viac 1 100 €

 

Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

VIII. PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

 

PRED MOBILITOU:

 

Pracovník KU odovzdá minimálne 5 týždňov pred vycestovaním na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohodne si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej mu bude vyplatený grant:

 • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - sa považuje za zmluvu medzi pracovníkom a KU
 • formulár pre bankové údaje
 • dohoda o použití súkromného motorového vozidla  s prílohami (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom)
 • kópiu poistenia.

 

PO MOBILITE:                                                                                         

     

Najneskôr do 10 dní po návrate z mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU tieto dokumenty:

 • vyúčtovanie pracovnej cesty
 • cestovné doklady
 • doklad o ubytovaní na meno pracovníka
 • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu
 • správa zo zahraničnej služobnej cesty
 • on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2