Všeobecnú charakteristiku mobility pracovníka VŠ - školenie nájdete TU.

 

Záujemcovia o mobilitu predložia dokumenty na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU alebo v Podateľni Rektorátu KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok) a pošlú ich aj @: michaela.moldova.chovancova@ku.sk) najneskôr 20. septembra 2019 do 12:00.

 

Dokumenty:

 

1. Prihláška

 

2. Originál/sken tlačiva Programu mobility – školenie/Mobility ageement potvrdený prijímajúcou inštitúciou a priamym nadriadeným:

 

Pre mobility do Českej a Poľskej republiky je možné použiť formulár Program mobility – školenie v slovenskom jazyku.

Pre mobility do ostatných krajín programu je určený formulár Mobility agreement v anglickom jazyku.

Po zvolení prijímajúcej univerzity zo zoznamu zahraničných univerzít zamestnanec kontaktuje univerzitného, resp. fakultného koordinátora programu Erasmus na prijímajúcej univerzite alebo vedúceho príslušného pracoviska tejto inštitúcie a dohodne si podrobnosti mobility a podpísanie Programu mobility – školenie/Mobility ageement.

 

Mobilita sa môže uskutočniť v termíne: od 14.10.2019 do 30.06.2020.

 

Dĺžka mobility: 3 pracovné dni (Česko, Maďarsko, Poľsko), 5 pracovných dní (ostatné krajiny) + 1 deň je vyčlenený na cestu.

 

Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU najneskôr do 30 dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informáciu o pridelení/nepridelení grantu dostanú uchádzači na univerzitný e-mail. Výška grantu sa vypočíta na základe stanovených pobytových a cestovných nákladov. Grant je príspevkom na náklady pracovníkov v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

 

Viac informácii získate:

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, m. č. 1.05,

tel.: +421 444 304 693, mob.: +421 918 337 411

e-mail: michaela.moldova.chovancova@ku.sk

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2