Do 2. kola výberového konania na študentskú mobilitu za účelom stáže v rámci programu LLP/Erasmus v akademickom roku 2010/2011, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.októbra 2010 v priestoroch rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku, sa prihlásilo 16 uchádzačov (do výberového konania boli zaradení len tí uchádzači, ktorí predložili kompletné dokumenty v termíne stanovenom vo vyzve na podávanie prihlášok (30.09.2010).


Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje výber štipendistov v rámci Národného štipendijného programu (NŠP) na pobyty v letnom semestri 2010/2011.

 

Do výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 20. októbra 2010 v priestoroch rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku, sa prihlásilo 36 uchádzačov. Na základe posúdenia predložených dokumentov, najmä pracovného programu výučby, so zohľadnením skutočnosti prvej mobility učiteľa v rámci programu Erasmus sa výberová komisia rozhodla udeliť finančný príspevok pre realizáciu mobility pracovníka za účelom výučby v rámci programu LLP/ERASMUS 2010/2011 všetkým prihláseným uchádzačom.

Do 2. kola výberového konania na študentskú mobilitu za účelom štúdia v rámci programu LLP/Erasmus v akademickom roku 2010/2011, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.októbra 2010 v priestoroch rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku, sa prihlásilo 5 uchádzačov. Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre štúdium v rámci programu LLP / Erasmus a bodovo ohodnotili každého z uchádzačov v rozmedzí 1 – 60 bodov.

Na základe výsledkov výberového konania komisia odporúča udeliť štipendium všetkým prihláseným uchádzačom v poradí určenom na základe nasledujúcich kritérií:

o dosiahnutý priemer študijných výsledkov všetkých ukončených semestrov;

o dostatočná jazyková kompetencia študenta;

o posúdenie predložených dokumentov (štruktúrovaný životopis, motivačný list, referenčný list);

o kapacitné možnosti prijímajúcej inštitúcie.

Podmienkou pre úspešné absolvovanie výberového konania bolo získanie minimálne 40 bodov.

Zoznam úspešných uchádzačov

Referát pre výchovu a mobility KU v Ružomberku oznamuje, že uzávierka prihlášok na mobilitu pracovníka za účelom školenia v akademickom roku 2010/2011 sa presúva na 10. novembra 2010. O mobilitu za účelom školenia sa môžu uchádzať riadni zamestnanci Katolíckej univerzity v Ružomberku (akademickí a administratívni pracovnici). Mobilita za účelom školenia sa môže realizovať v termíne od 20.11.2010 do 30.06.2011.

Text výzvy na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom školenia

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2