image

 

Vážení študenti, učitelia a zamestnanci. Na tejto stránke nájdete informácie týkajúce sa vydania, predĺženia platnosti, vydania duplikátu a používania preukazov vydávaných na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

  

Preukazy vydáva univerzita v zmysle

Zákona č.131/2002 Z.z.

a podľa aktuálne platného:

Metodického usmernenia č. 16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta.

 

Preukaz študenta, učiteľa a zamestnanca Katolíckej univerzity v Ružomberku je vydávaný s čipom Mifare Desfire bez dopravnej aplikácie.

 

Podľa § 67 Zákona 131/2002 Z.z.

(1) písmeno a)  jedným z dokladov o štúdiu je preukaz študenta.

 

(2) Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do registra študentov. Vydáva ho vysoká škola. Okrem iných údajov je v ňom vyznačené obdobie, počas ktorého študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu podľa § 51 ods. 4 písm. j). Na preukaze študenta sa používa jednotná štruktúra údajov určená ministerstvom. Ministerstvo záväzne určí usmernením aj technické vyhotovenie preukazu.

 

Cena preukazu je jednorázová na celé štúdium v danej forme a študijnom odbore, alebo počas trvania pracovného pomeru.

 

Preukaz študenta bez aktuálnej prolongačnej známky je neplatný! Pod platnosťou preukazu sa rozumie platnosť preukazu študenta. Nie platnosť jeho pridaných funkcionalít ( doprava, zľavy u iných poskytovateľov)


Každoročné predĺženie platnosti preukazu  známkou (Neplatí na  ISIC zľavy) je bezplatné.
Preukaz vyhotovený s vizuálom ISIC, alebo ITIC a prolongovaný známkou "Neplatí na ISIC zľavy" a je platný na Katolíckej univerzite a v doprave.

 

Cena licencie ISIC a ITIC  ani cena licenčnej známky ISIC, ITIC nie je zahrnutá v cene preukazu a študent (učiteľ) si ju môže kúpiť online pri prvom vydaní preukazu u neziskovej organizácie CKM SYTS, ktorej členom sa týmto stane.

Pri predĺžení platnosti počas obdobia zápisov  u zamestnancov CKMSYTS v hotovosti,  alebo celoročne online prostredníctvom linku uvedeného v sekcii Vydanie a platnosť.

 

Oznamy:

 

 

Od 15.11.2018 z dôvodu minutia starých plastov preukazov denných študentov ISIC budú do konca akademického roka (obstarania a nákupu nových plastov) vydávané  preukazy denných študentov nasledovne: Postup zo strany študenta ostáva nezmenený -

 http://www.ku.sk/index.php/sluzby-studentom/preukazy/vydanie-a-platnost/student

 

Študent však  dočasne dostane dve karty:

1. Preukaz študenta KU s vizuálom KU - s čipom - vyzdvihne si ho na pracovisku preukazov

2. Preukaz ISIC ( klasik - bez čipu) - bude mu zaslaný CKMSYTS na jeho adresu

Po nákupe nových plastov si študent bude môcť bezplatne vymeniť  spätne obidve za jednu.

  

 

 Vďaka ISIC appke budeš mať svoj preukaz stále pri sebe a využiješ ho vo všetkých obchodoch, reštauráciách a na ďalších miestach.

ISIC appku nájdeš TU: https://isic.sk/isic-demo-aplikacia/
Podmienky súťaže TU: http://bit.ly/isic-kurk

 

ocenenie

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2