Na Katolíckej univerzite v Ružomberku vydávame tieto druhy preukazov:

 

Študentom na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni:

 

Učiteľom:

 

Zamestnancom:

 

 

 

Preukazy vydáva univerzita v zmysle

Zákona č.131/2002 Z.z.

a podľa aktuálne platného:

Metodického usmernenia č. 16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta.

Preukaz študenta, učiteľa a zamestnanca Katolíckej univerzity v Ružomberku je vydávaný s čipom Mifare Desfire bez dopravnej aplikácie.

Podľa § 67 Zákona 131/2002 Z.z.

(1) písmeno a)  jedným z dokladov o štúdiu je preukaz študenta.

(2) Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do registra študentov. Vydáva ho vysoká škola. Okrem iných údajov je v ňom vyznačené obdobie, počas ktorého študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu podľa § 51 ods. 4 písm. j). Na preukaze študenta sa používa jednotná štruktúra údajov určená ministerstvom. Ministerstvo záväzne určí usmernením aj technické vyhotovenie preukazu.

 

Cena preukazu je jednorázová na celé štúdium v danej forme a študijnom odbore, alebo počas trvania pracovného pomeru.

 

Preukaz študenta bez aktuálnej prolongačnej známky je neplatný! Pod platnosťou preukazu sa rozumie platnosť preukazu študenta. Nie platnosť jeho pridaných funkcionalít ( doprava, zľavy u iných poskytovateľov)


Každoročné predĺženie platnosti preukazu  známkou (Neplatí na  ISIC zľavy) je bezplatné.
Preukaz vyhotovený s vizuálom ISIC, alebo ITIC a prolongovaný známkou "Neplatí na ISIC zľavy" a je platný na Katolíckej univerzite a v doprave.

 

Cena licencie ISIC a ITIC  ani cena licenčnej známky ISIC, ITIC nie je zahrnutá v cene preukazu a študent (učiteľ) si ju môže kúpiť online pri prvom vydaní preukazu u neziskovej organizácie CKM SYTS, ktorej členom sa týmto stane.

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2