Katolícka univerzita v Ružomberku, podľa § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje označenie zodpovednej osoby:

 

Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Nižnanská, PhD.
Adresa: Katolícka univerzita v Ružomberku
Referát hlavného kontrolóra
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok

 

Spôsob podávania oznámení o prostispoločenskej činnosti:

 

a) písomne - v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať, oznámenie do rúk zodpovednej osoby“, do podateľne KU na vyššie uvedenú adresu; resp. do schránky umiestnenej vo vstupnej hale Rektorátu KU (vedľa výťahu),

b) elektronickou poštou - na e-mailovú adresu protispolocenska.cinnost@ku.sk, vyplnením formulára „Oznámenie protispoločenskej činnosti“,

c) ústne do záznamu - prostredníctvom zodpovednej osoby.

 

Formulár „Oznámenie protispoločenskej činnosti

 

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2