Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

 

 

Zodpovedná osoba na preverenie podnetu

 

Katolícka univerzita v Ružomberku určuje za zodpovednú osobu referentku pre vnútorný audit a riadenie kvality (§ 11, ods. 3 zákona 307/2014 Z. z.).


Podnety môže podávať anonymná i neanonymná osoba zodpovednej osobe:

  1. ústne do záznamu, alebo
  2. elektronickou  poštou  prístupnou  24 hodín  denne na adresu: podnety@ku.sk, alebo
  3. doručený poštou v uzatvorenej obálke označenej heslom „NEOTVÁRAŤ, podnet podľa zákona č. 307/2014 Z. z.“ na adresu: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  4. v listinnej forme v uzatvorenej obálke označenej heslom „NEOTVÁRAŤ, podnet podľa zákona č. 307/2014 Z. z.“ vhodením do schránky umiestnenej vo vstupnej hale Rektorátu KU (pri výťahu).

Písomný podnet možno podať na predpísanom tlačive:

 

Podnet o protispoločenskej činnosti

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2