Základné predpisy

Štatút KU v Ružomberku (schválený AS KU 25.9.2018)
Štatút KU
Organizačný poriadok KU (č. 27/2017)
Organizačný poriadok rektorátu KU (č. 2/2018)
Pracovný poriadok KU
Platový poriadok KU

Dlhodobý zámer KU 2018-2023
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest
Všeobecné a konkrétne podmienky pre obsadzovanie funkcií docentov a profesorov
Zásady volieb do Akademického senátu KU
Rokovací poriadok Akademického senátu KU
Štatút Správnej rady KU
Politika kvality na KU

Kolektívna zmluva 2018

Kolektívna zmluva 2019

Zásady volieb do ŠRVŠ za KU v Ružomberku

 

Veda
Metodický postup pri habilitačnom konaní a konaní na vymenúvanie profesorov na KU v Ružomberku (č. 15/2016)
Zásady udeľovania čestných titulov doctor honoris causa a profesor emeritus na KU
Smernica k projektovej činnosti na KU
Rokovací poriadok Vedeckej rady KU
Smernica o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na KU

       Prílohy 1 - 3

       Prílohy 4 - 5
Štatút výročnej ceny rektora KU za vedeckú a umeleckú činnosť

 

Štúdium
Harmonogram akademického roka 2018/2019 (3/2018)

Harmonogram akademického roka 2017/2018

Smernica rektora o Univerzite tretieho veku (č. 21/2017)

Smernica o školnom pre akademický rok 2017/2018
       Príloha 1: Formulár žiadosti o zníženie alebo odpustenie školného 2017/2018
       Príloha 2: Bankové údaje k žiadosti 2017/2018

Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku 2018/2019 (28/2017)

       Príloha 1: Formulár žiadosti o zníženie alebo odpustenie školného 2018/2019

       Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 28/2017 Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku 2018/2019 (4/2018)

       Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 9/2018 Smernici rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku 2018/2019

Študijný poriadok KU platný od 1. 9. 2015
Disciplinarny poriadok a rokovací poriadok disciplinarnej komisie KU
Vnútorný predpis o zriadení registra študentov KU
Štipendijný poriadok KU (8/2018)
Smernica rektora o uznávaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami na KU v Ružomberku (5/2018)

       Príloha 1: Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou

       Príloha 2: Návrh na uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou

Smernica o organizovaní zahraničných mobilít učiteľov a študentov KU
       Príkaz - ERASMUS+
       Vyúčtovanie - ERASMUS+
       Dohoda o použití súkromného vozidla - ERASMUS+
Smernica o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác,...
       Prílohy k smernici
Poriadok akademických obradov
Smernica o študentských združeniach na KU
Smernica rektora KU o podpore uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami

      Príloha – Súhlas uchádzača/študenta s vyhodnotením špecifických potrieb a so spracovaním osobných údajov

 

Univerzitná knižnica
Štatút UK KU
Organizačný poriadok UK KU
Knižničný a výpožičný poriadok UK KU (platný od 16. 9. 2013)

       Príloha 1a: Cenník služieb a poplatkov UK KU, pracovisko Ružomberok
       Príloha 1b: Cenník služieb a poplatkov UK KU, pracovisko Košice a Spišské Podhradie
       Príloha 2: Kategórie používateľov

       Príloha 3: Výpožičná doba podľa kategórie

 

Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU
Štatút UaSZ a Ubytovací poriadok KU

 

Ostatné

Smernica o obehu účtovných dokladov a o vedení účtovníctva na KU v Ružomberku (11/2018)

Smernica o vykonávaní finančnej kontroly na KU v Ružomberku (10/2018)

Smernica rektora o nakladaní s majetkom a jeho evidovaní na KU (25/2017)
Smernica o posudzovaní nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotení rizík (20/2017)

Smernica rektora o sťažnostiach (19/2017)

Opatrenie rektora na vykonanie riadnej inventarizácie DHM a HM v operatívnej evidencii KU za rok 2017 (17/2017)

Dodatok č. 2 k Smernici rektora na vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (16/2017)

Smernica pre práce so zobrazovacími jednotkami (15/2017)

Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom (14/2017)

Smernica o ochrane nefajčiarov a o zákaze fajčenia v priestoroch a objektoch Katolíckej univerzity v Ružomberku (13/2017)

Smernica na zabezpečenie správneho postupu pri vzniku pracovného úrazu (12/2017)

Smernica na zabezpečenie pitného režimu na pracoviskách Katolíckej univerzity v Ružomberku (11/2017)

Smernica o oboznamovaní a informovaní o BOZP na Katolíckej univerzite v Ružomberku (10/2017)

Koncepcia politiky BOZP a program realizácie v podmienkach Katolíckej univerzity v Ružomberku (9/2017)

Smernica na kontrolu požívania alkoholu, omamných látok a psychotropných látok (8/2017)

Smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v administratíve na všetkých pracoviskách Katolíckej univerzity v Ružomberku (7/2017)

Traumatologický plán (4/2017)

Smernica rektora o vyhotovení, evidencii, používaní, ochrane a likvidácii úradných pečiatok

      Príloha č.1: Žiadosť o vyhotovenie novej pečiatky

      Príloha č.2: Záznam o prevzatí pečiatky

      Príloha č.3: Záznam o vrátení pečiatky

Bezpečnostná smernica

Smernica o používaní kamerového systému

Smernica o verejnom obstarávaní na KU v Ružomberku
      Prílohy k smernici o verejnom obstarávaní na KU v Ružomberku
Smernica o správe a používaní elektronickej pošty na KU v Ružomberku

      Dodatok č. 1 k smernici rektora o správe a používaní elektronickej pošty na KU v Ružomberku (24/2017)
Smernica o podmienkach odosielania zásielok
Registratúrny poriadok a registratúrny plán

Registratúrny plán KU - novelizácia od 11. 8. 2010

Smernica o cestovných náhradách pri pracovných cestách
Smernica upravujúca spôsob zabezpečenia stravovania zamestnancov KU na pracovisku
Smernica o príprave a zavedení systému manažérstva kvality na KU
Smernica na realizáciu povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok
Smernica o vnútorných pravidlách pre tvorbu univerzitného rozvojového fondu
Metodické usmernenie č. 1/2004/EO
Smernica o zverejňovaní povinných informácií na webovom sídle
Smernica rektora o poskytovaní a používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov...
Smernica rektora o overovaní funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality na KU

Pravidlá KU o prenájme bytov vo vlastníctve alebo nájme KU
Smernica o prístupe zamestnancov k údajom v AIS KU
Smernica rektora KU pre systém hodnotenia referencií, podľa podmienok zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.
Smernica rektora o podávaní a preverovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Smernica rektora o používaní služobných mobilných zariadení a služieb hlasovej virtuálnej privátnej siete

     Dodatok č. 1 k smernici rektora o používaní služobných mobilných zariadení a služieb hlasovej virtuálnej privátnej siete (22/2017)

     Dodatok č. 2 k smernici rektora o používaní služobných mobilných zariadení a služieb hlasovej virtuálnej privátnej siete (23/2017)

     Dodatok č. 3 k smernici rektora o používaní služobných mobilných zariadení a služieb hlasovej virtuálnej privátnej siete (6/2018)

Smernica rektora na vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov
(4/2016)

 

Príkazy rektora
Príkaz rektora KU 1/08 o počtoch prijímaných študentov na KU
Príkaz rektora KU 7/09: O opravách, investičných prácach na KU

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2