Dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom FF KU a podľa Organizačného poriadku FF KU čl. 16 vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta:

 

 • vedúci/vedúca Katedry anglického jazyka a literatúry FF KU
 • vedúci/vedúca Katedry filozofie FF KU
 • vedúci/vedúca Katedry histórie FF KU
 • vedúci/vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v sú lade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 2.1.28. slovanské jazyky a literatúra so zameranim na ruský jazyk a literatúru - pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.4. pedagogika - pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 3.1.14. sociálna práca - pracovisko Ružomberok.

Viac informácií.

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 7.4.7 fyzioterapia
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť

Viac informácií

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na uni verzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vyso koškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 3.1.14. sociálna práca - pracovisko Ružomberok

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika - pracovisko Ružomberok.

Viac informácií.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2