Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona Č . 13]/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, Teologický inštitút Spišská Kapitula v Spišskom Podhradí:

 

 • 1 funkčné miesto odborného asistenta v študijnom programe Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby so špecializáciou na hudbu a cirkevnú hudbu  hra na organe.

Viac informácií.

 

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona Č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach:

 

 • na 1 funkčné miesto docenta na katedre spoločenských vied, so špecializáciou na sociálnu náuku Cirkvi,
 • na 1 funkčné miesto docenta na katedre filozofie a histórie, v odbore katolícka teológia, so špecializáciou na Cirkevné dejiny,
 • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre spoločenských vied, so špecializáciou na pedagogiku,
 • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre spoločenských vied, so špecializáciou na náuku o rodine,
 • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre praktickej teológie v odbore katolícka teológia - pastorálna teológia,
 • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre filozofie a histórie, so špecializáciou na filozofiu .

Viac informácií.

 

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

 • 1 miesto lektora holandského jazyka

Viac informácií.

 

 

Dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom FF KU a podľa Organizačného poriadku FF KU čl. 16 vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta:

 

 • vedúci/vedúca Katedry anglického jazyka a literatúry FF KU
 • vedúci/vedúca Katedry filozofie FF KU
 • vedúci/vedúca Katedry histórie FF KU
 • vedúci/vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v sú lade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 2.1.28. slovanské jazyky a literatúra so zameranim na ruský jazyk a literatúru - pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.4. pedagogika - pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 3.1.14. sociálna práca - pracovisko Ružomberok.

Viac informácií.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2