Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so zák. č. 552/2003 Z.Z. o výkone práce o verejnom záujme, v súlade so zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a v súlade so Zásadami výberového konania na KU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zamestnancov:

 

 • vedúci/vedúca Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín - pracovisko Levoča,
 • vedúci/vedúca Katedry špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých pracovisko Levoča.

Viac informácií.

 

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § a 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, pracovisko Spišské Podhradie:

 

 • 1 funkčné miesto profesora pre odbor pedagogika, špecializácia odborová didaktika

Viac informácií.

 

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom KU, Organizačným poriadkom KU a so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

 • kvestora verejnej vysokej školy

Viac informácií.

 

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií prednostov kliník:

 

 • prednosta Kliniky ortopédie a úrazovej chirurgie ÚVN SNP-FN a FZ KU
 • prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU
 • prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Oftalmologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Kliniky vnútorného lekárstva ÚVN SNP-FN a FZ KU   
 • prednosta Kliniky radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Kliniky cievnej chirurgie ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Chirurgickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Detskej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Kliniky infektológie ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie ÚVN SNP-FN a FZ KU
 • prednosta Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Rádiologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Neurologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Kliniky nukleárnej medicíny ÚVN SNP-FN a FZ KU  

Viac informácií.

 

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § a 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Viac informácií.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2