Referát pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku si Vás dovoľuje informovať o výzve na podávanie prihlášok na študentskú mobilitu za účelom pracovnej stáže v rámci programu LLP/Erasmus (Pravidlá Erasmus mobility študenta za účelom pracovnej stáže stiahni) v akademickom roku 2009-2010. 

Záujemcovia predložia na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility na rektoráte Katolíckej univerzity (Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok) najneskôr do 31. marca 2010 originály nasledujúcich dokumentov:

- prihláška stiahni;
- štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku a v jazyku krajiny*, v ktorej sa mobilita bude realizovať;
- motivačný list v slovenskom jazyku a v jazyku krajiny*, v ktorej sa mobilita bude realizovať;
- výpis známok zo všetkých ukončených semestrov;
- potvrdenie o návšteve školy;

- referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list pripraví vedúci katedry, na ktorej študent študuje; na referát pre zahraničné vzťahy KU je doručený v zalepenej obálke s dvoma podpismi vedúceho katedry prechádzajúcimi cez okraj lepiacej časti obálky);

- Letter of Intent stiahni/Intenčný list stiahni podpísaný prijímajúcou inštitúciou (v  prípade študentov, ktorí si vybavujú pracovnú stáž samostatne).


Výsledky výberového konania sa zverejnia na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku najneskôr do 20 dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení alebo nepridelení grantu a o jeho výške bude uchádzačom zaslaná poštou. Pri výbere budú posudzované informácie zohľadnené v predložených dokumentoch, študijné výsledky študenta a jeho jazykové znalosti.

Zoznam inštitúcií, v ktorých sa stáže môžu realizovať stiahni

Linky na stránky s databázami inštitúcií, v ktorých sa stáže môžu realizovať:

http://www.leo-net.org
http://www.placement-uk.com
http://www.praktikum.de
http://www.cidj.asso.fr
http://www.eu-next.eu
http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?sw_prog=3&obsah=m_PSQ.cfm&jaz=sk (typy projektov: mobilitné)

Bližšie informácie o možnostiach realizácie študentskej mobility za účelom pracovnej stáže v rámci LLP Erasmus získate na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU na rektoráte (ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD., m. 204, tel. +421 44 4304693, fax: +421 44 4322709, e-mail: kluskova@ku.sk) a na referátoch pre zahraničné vzťahy a mobility fakúlt KU.

* Ak sa mobilita bude konať v Českej republike, nie je potrebné doložiť daný dokument v českom jazyku.