Referát pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku si Vás dovoľuje informovať o vyzve na podávanie prihlášok na mobilitu pracovníka vysokej školy za účelom výučby v rámci LLP/Erasmus v akademickom roku 2010/2011 (Pravidlá mobility pracovníka vysokej školy za účelom výučby). Záujemcovia predložia na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility na rektoráte Katolíckej univerzity (Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok) najneskôr do 15. októbra 2010 originály nasledujúcich dokumentov:

- prihláška;

- štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku;

- Program výučby/Teaching Programme, podpísaný vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou (zoznam partnerských vysokoškolských inštitúcií, zoznam Erasmus kódov partnerských inštitúcií).

Pri organizácii mobility sa môžete obrátiť na univerzitného resp. fakultného koordinátora programu Erasmus na prijímajúcej univerzite (zoznam kontaktov) alebo na vedúceho príslušného pracoviska danej inštitúcie.

Výsledky výberového konania sa zverejnia na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku najneskôr do 20 dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení alebo nepridelení grantu a o jeho výške bude uchádzačom zaslaná poštou.

Bližšie informácie získate na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku (Nám. Andreja Hlinku 60, 034 01 Ružomberok, m. 204, tel.: 44 4304693, fax: +421 44 4322709, e-mail: mykhaylyna.kluskova@ku.sk).